ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ปร.....   11 ก.ย. 2562 94 ครั้ง icon
ประกาศราคากลางโครงการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ประ.....   22 ส.ค. 2562 137 ครั้ง
ประกาศร่างรายละคุณลักษณะขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)   22 ส.ค. 2562 92 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - กิจกรรมการจัดแสดงเทศกาลดนตรีนานาชาติ (Pai Music Festival 2019)   22 ส.ค. 2562 86 ครั้ง
ประกาศร่างรายละคุณลักษณะขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)   18 ก.ค. 2562 109 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑   18 ก.ค. 2562 118 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   3 ก.ค. 2562 103 ครั้ง