ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     20 เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     20 เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     20 เม.ย. 2563
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานในการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     27 ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการโครงการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อบรมอาสาสมัครมัคคุเทศน์ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     27 ก.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและหนังสืออบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในโครงการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     27 ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการโครงการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อบรมอาสาสมัครมัคคุเทศน์ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     27 ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เรือนจำคัพ 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     23 ก.ย. 2562
จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     14 ก.ย. 2562